Проф.
Златимир
Коларов, д.м.н.

Лекар, ревматолог, професор, писател, сценарист.

Животът е най-ценното нещо, което трябва да съхраним на всяка цена, при всякакви обстоятелства!

Проф. Златимир Коларов, д.м.н.

 Автор и съавтор в над 550 научни труда сред които 1 докторска дисертация, 159 оригинални статии и 109 научни обзора в български списания, 50 научни труда са отпечатани в международни и чужди списания като статии, резюмета и кейз репорти, 6 самостоятелни монографии, 2 в съавторство и участие в 4 други монографии, 2 практически медицински справочника, 240 научни съобщения и доклади, изнесени на различни научни форуми в страната и чужбина, някои от тях публикувани в последствие, 61 научни рецензии на статии, книги, дисертации, хабилитации и др., 31 научно-популярни книги и брошури за пациенти, участие в разработването на 5 научни становища в областта на лечението и диагнозата на ревматичните болести, над 90 експертни доклади за Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерство на здравеопазването, участие в Организационния комитет на 25 медицински научни прояви, над 100 лекции, изнесени многократно в различни градове на страната, 10 художествени книги, 1 публицистична, 

 

11 сценария – 1 за игрален и 10 за документален филм, 150 литературни публикации в ежедневници и литературни издания (очерци, есета, миниатюри, разкази, сценарии, новели, публицистични материали, книги). 46 от научните трудове са отпечатани като статии, резюмета и кейз репорти в списания с Импакт фактор. 131 от научните трудове са цитирани 407 пъти в страната и 12 научни труда са цитирани 81 пъти в чужбина, 29 от които в списания с Impact factor.
Негови разкази са публикувани в литературни издания на английски, френски, немски, испански и румънски.
Ръководител на 6 докторантури по ревматология, ръководител и изследовател в 12 научни проекта.
Носител на 11 награди и номинации като лекар и преподавател, сред които Награда на името на проф. Константин Чилов – МУ-София, 14 награди за белетристични и 7 за кино-творби.

Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов“.