Медицина

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕВМАТОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ


монография
Издателска група „България“ Ловеч, 2013 г.

АНОТАЦИЯ:

Ревматичните болести са сред най-честите причини за посещения в лекарските кабинети. Досега в България проблемите за организацията на пълноценна съвременно издържана ревматологична помощ не са дискутирани обстойно. Монографията е опит да се запълни тази празнина с анализиране на световния опит, съпоставен с клиничния професионален опит на авторите чрез структурен и финансов анализ на доболничната и болничната ревматологична помощ в България за периода 2006-2011 г.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ревматичните болести причиняват големи физически страдания на болните, косвено и на техните близки, и носят голяма финансова тежест за болния и обществото. Това ги определя като социално значими болести. Адекватното поведение при тях е отговорност на цялата здравна система. Проблемът ангажира вниманието на здравната общност в света. Показател за това са растящият брой световни научни проучвания и публикации, нещо, което не се наблюдава в България.
От друга страна клинико-икономическата ефективност на една здравна система гарантира високо качество на здравната услуга и оптимизиране на разходите. Тя е тясно свързана с организационната и нормативна уредба в здравеопазването на дадена страна. Когато подходът при решаването на този проблем е предимно икономически, трудно се управляват клиничните параметри на болестта. Опитите да се въведе твърда финансова рамка на всяка клинична специалност често са обречени на провал. Добрият баланс между чисто клиничния подход и финансовата рентабилност спестява социални и лични разходи и дава добра здравна услуга като кроен резултат. В полза на тази теза и за коригиране на наличните слабости при осъществяването на ревматологичната помощ в България в монографията задълбочено и пространно са проучени покритието на страната с доболнични ревматолоични практики, разпространението и структурата на ревматичните болести, маршрутът на болния с ревматична болест, диспансерното наблюдение на ревматично болните, ролята на новите информационни технологии в обучението на лекари и болни, координацията между доболничната и болничната ревматологична помощ, препоръките на Европейския съвет по ревматология и икономическите аспекти на ревматологичната помощ не само в България, но и в света.