Медицина

БОЛКА


монография
Медицина и физкултура, София, 2014 г.

АНОТАЦИЯ:

В монографията са разгледани теоретичните постановки, оценката, лечението и трудностите при овладяване на болката – основен медицински проблем, обект на научни и практически проучвания от различни медицински специалности като ревматология, неврология, анестезиология, физиотерапия, кинезитерапия и др. Книгата дава възможност за теоретична справка с практическа насоченост при решаване на проблема болка.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Болката е универсален болестен синдром, основен симптом при голям брой болести. Овладяването й е цел при лечението на всяка една болест. Тя е най-ранният симптом, отразяващ настъпила тъканна увреда и отвеждащ болния в кабинета на лекаря. Предупредителната функция на болката за настъпили или предстоящи тъканни увреди от „враг, който измъчва болния, превръща болката в приятел, който иска да му помогне“. Във всички случаи тя е субективна, индивидуално изразена при всеки болен, резултат от голям брой обективни и субективни фактори като вид, форма, стадий и активност на болестта, която я поражда, лечението и физическото и психическо състояние, интелектуалния уровен и образователния ценз на болния.
Познаването на основните патогенетични механизми на болката е основание за адекватното й лечение и обратното – непознаването на механизмите, които я пораждат, е условия за неправилното й лечение, хронифициране и дълги страдания на болния. Това налага познаване на основните методи за оценка на силата на болката, на основните видове болка – остра и хронична, соматична и невропатна, припокриващи болкови синдроми и много други и начините за тяхното лечение. Настоящата монография и е опит да се отговори на част от тези въпроси.