Медицина

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ


монография
УИ "Св. Кл. Охридски" София, 1997 г.

АНОТАЦИЯ:

В монографията са разгледани съвременните схващания за мястото и ролята на основните патогенни фактори (генетични, клетъчни, хуморални, медиаторни и ензимни) при развитието на ревматоидния артрит. Представени са общобиологичната същност на всеки един от тях, ролята при формирането на имуногенната възпалителна реакция и конкретното му проявяване при тази болест. Подробно са отразени световните постижения в последните десет години (спрямо изваването на книгата), резултатите на български изследватели, проучвали различни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит и резултатите от проучванията на автора.

 

Библиографията включва 355 заглавия, от които 44 на кирилица и 311 на латиница на първото и съответно 546 заглавия, от които 61 на кирилица и 485 на латиница на второто издание.

 

Книгата е предназначена за широк кръг лекари от общата практика, интернисти, ревматолози и студенти, които искат да разширят знанията си в областта на ревматологията и имунологията.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВЪВЕДЕНИЕ И СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА
В патогенезата на ревматоидния артрит участват много и различни генетични, клетъчни, хуморални, медиаторни и ензимни фактори. Спорен е въпросът доколко те осъществяват самостоятелно своите патогенетични въздействия и доколко чрез взаимодействие помежду си. Нито един от тях обаче не може да обясни изцяло клиничното и морфологично многообразие на болестта. На сегашния етап не може да се каже кой от посочените фактори стои в основата и изпълнява водеща роля при развитието на ерозивния артрит. Неясен е и етиологичният, отключващ фактор, който активира посочените патогенни фактори. Известен е механизмът на въздействие на всеки един от тях при формирането на имуногенната възпалителна реакция при ревматоидния артрит. Търсят се връзките им с активността, продължителността и агресивността на артрита, с основните клинични и лабораторни показатели, характеризиращи локалната и общата активност, със степента на деструктивните промени в хрущяла и костта на засегнатите стави, със системните прояви на болестта, с активността на другите патогенни фактори и мн. др. Все по-дълбокото проникване в същността на интимните имунни механизми, които се развиват при ревматоидния артрит, допринася за по-прецизното и ефективно лечение на болните. Това определя стойността и значимостта на фундаменталните проучвания на патогенните механизми при ревматоидния артрит.