Медицина

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ (Второ преработено и допълнено издание)


монография
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1999 г.

АНОТАЦИЯ:

В монографията са разгледани съвременните схващания за мястото и ролята на основните патогенни фактори (генетични, клетъчни, хуморални, медиаторни и ензимни) при развитието на ревматоидния артрит. Представени са общо биологичната същност на всеки един от тях, ролята при формирането на имуногенната възпалителна реакция и конкретното му проявяване при тази болест. Подробно са отразени световните достижения от последните десет години (спрямо издаването на книгата), резултатите на български изследователи, проучвали различни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит, и резултатите от проучванията на автора.
Книгата е предназначена за широк кръг лекари от общата практика, интернисти, ревматолози и студенти, които искат да разширят знанията си в областта на ревматологията и имунологията.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

През последните години се натрупаха много нови данни за ролята и същността на различните патогенетични механизми при ревматоидния артрит, някои от старите възгледи и хипотези се ревизираха, бяха изказани нови. За този период не бяха направени съществени промени в основните концепции относно клиничните прояви, диагностичните методи и терапевтични подходи при ревматоидния артрит. Това наложи съвременните аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит, които включват генетичните, клетъчните, хуморалните, медиаторните и ензимните фактори, да се обобщят и систематизират в отделна монография.
Всеки патогенетичен фактор е разгледан в самостоятелна глава, която се състои от две части. В първата част са разгледани общо биологичната същност и ролята, която изпълнява съответния патогенен фактор при формирането на имуногенната възпалителна реакция, а във втората – конкретното му проявяване при ревматоидния артрит.
От генетичните фактори подробно са разгледани HLA молекулите от II клас на МНС DR, DP и DQ и техните подтипове и резултатите от съвременните генетични анализи за изследването им, от клетъчните фактори – Т- и В-лимфоцитни субпопулации и NK-клетки в светлината на схващанията за функционалната им и морфологична характеристика, в зависимост от експресираните по повърхността им различни CD молекули. В частта, посветена на хуморалните фактори, са отразени механизмите на синтезиране и патогенно въздействие на трите главни изотипа на ревматоидния фактор – IgG, IgA и IgM. Разделът за медиаторните фактори включва общите биологични, физиологични и патологични свойства на основните провъзпалителни цитокини ИЛ-1, ИЛ-6, ТНФ, гама-ИФН и др. и съответните цитокинови инхибитори като разтворимите рецептори на ИЛ-1, ИЛ-6 и ТНФ, рецепторния антагонист на ИЛ-1, както и възловите механизми на цитокиновото инхибиране. Сред ензимните фактори е отделено внимание на основните кисели и неутрални протеолитични ензими, на механизмите на тяхното деструктуриращо въздействие върху прицелните съединително-тъканни матриксни макромолекули и на основните протеолитични инхибитори като алфа1-антитрипсин, бета-2-макроглобулин и др. Накратко е разгледана биологичната характеристика и патогенна роля на някои други фактори, които участвуват във формирането на имуногенната възпалителна реакция при ревматоидния артрит, но не проявяват специфични за болестта различия като имуноглобулини, имунни комплекси, комплемент и комплементарни фактори, простагландиновите и левкотриенови деривати на арахидоновата киселина и свободните кислородни радикали.
Подробно са отразени световните достижения и резултатите на български автори, изследвали различни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит през последните петнадесет години, както и резултатите от проучванията на автора.