Медицина

СИСТЕМНА ПРОГРЕСИВНА СКЛЕРОДЕРМИЯ


монография
МЛН ООД София, 2007 г.

АНОТАЦИЯ:

В монографията са разгледани съвременните схващания за мястото и ролята на основните патогенни фактори при развитието на системната прогресивна склеродермия, клиничните прояви от страна на различни системи, диагностиката и принципите на лечение. Представени са биологичната същност на всеки един от патогенетичните елементи, ролята им при възникване и развитие на автоимунната възпалителна реакция и конкретното им проявяване при това заболяване. Отразени са световните постижения в последните десет години, резултатите на български изследователи, проучвали различни аспекти на заболяването и разултати от изследванията на авторите, проведени при 69 болни за период от 15 години. Книгата е предназначена за лекари от общата практика, интернисти, ревматолози и студенти, които искат да разширят знанията си в областта на ревматологията.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВЪВЕДЕНИЕ И СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА

Системната прогресивна склеродермия е системно съединителнотъканно заболяване с все още неизяснена етиологи, сложна автоимунна патогенеза, разнообразна клинична картина, прогресивен ход и сериозна прогноза. Основният патологичен процес се изразява в дифузно разрастване на съединителна тъкан в кожата и вътрешните органи. Клиничното многообразие на болестта включва леки форми с ниска активност и локално ангажиране на кожата, с бавен ход, без системни висцерални прояви и тежки форми, с висока активност, много бърза еволюция, тежка висцерална патология и висок леталитет.

Превес се дава на патогенетичните проучвания от последните 10 години. Представени са някои съвременни инструментални и лабораторни диагностични методики, позволяващи прецизна и своевременна диагностика. В главата за лечение са разгледани съвременните възможности за повлияване на съдовите промени, имунните нарушения и фибротичния процес.