Отзиви

РЕЦЕНЗИЯ на статия „Серумна и синовиална концентрация на изотиповете на РФ при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни от ревматоиден артрит“ Рецензент: Проф. П. Солаков


Автор: Проф. П. Солаков

РЕЦЕНЗИЯ

от д-р Михаил Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н. на статия „Промени на серумната и синовиална концентрации при HLA-DR4-положителни и HLA-DR4-отрицателни болни от ревматоиден артрит“ от Зл. Коларов и сътр.

 

В статията се изнасят резултати от изследване на 42-ма болни с ревматоиден артрит (РА). Болните са характеризирани с основните клинични показатели. Съпоставени са данните от изследването на DR4 от една страна и на някои про-възпалителни цитокини в серума и синовиалната течност – от друга (IL-1-α, TNF, IL-6, IL-6r).
Установява се, че IL-6 в синовиалната течност в сравнение със серумната концентрация е значимо (р<0.001) по-висока. Обратно – по-малко значими разлики са били установени за IL-6-r при DR-(+) (р<0.01) и DR4-(-) р<0.05), т.е. този показател е за по-високи концентрации в серума.
Общо сравнението между стойностите на DR и тези на изследваните про-възпалителни цитокини не показва някаква зависимост между тези фактори. Авторите стигат до извода, че те действат независимо.
Едно от обясненията обаче може да бъде обстоятелството, че в DR4-(+)-лимфоцити може да има поне две популации – едната чувствителна на про-възпалителните цитокини (Th2), а другата – нечувствителна (Th1). При авторските изследвания двете популации са обединени, което поне частично може да обясни техните резултати.
Работата е представена миналата година заедно с обзор на същите автори по изследвания въпрос. Тогава се реши най-напред да се публикува обзорът, след това изследването. Макар и със закъснение, уместно е това да стане сега.

 

М. Огнянов

 


« Обратно