Отзиви

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР И НЯКОИ КЛЕТЪЧНО-ИМУННИ И ХУМОРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ HLA-DR4-(+) И HLA-DR4-(-) БОЛНИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ (Л-207/92 - НФ „Научни изследвания“ – МОНТ)


Автор: Проф. Божко Митев Божков, д.м.н.

ОЦЕНКА
на резултатите от изпълнението на изследователски проект по договорна тема No НИ-Л-207/92 на тема „Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ревматоиден артрит“, ръководител проф. Йордан Шейтанов, д.м.н. – Клиника по ревматология, Катедра ВБ, МФ,МУ-София

 

1. Констативна част
За рецензиране е представен краен отчет и обобщен доклад на темата, както и отделен отчет и списък на публикациите, направени през третия етап от изпълнението на проекта.
Проучването е планирано със задачата да се проучи влиянието на някои цитокини (интерлевкин-1 и 6, тумор-некротизиращ фактор, гама-интерферон и др.) върху ставния хрущял и тяхната роля в имунологичното възпаление при ревматоидния артрит (РА), както и връзката на тези промени и някои имунологични показатели (ревматоидни фактори, клетъчни популации) с основния генетичен маркер на РА – носителството на HLA-DR4.
Обобщеният доклад включва резултатите, получени от основните изследвания, направени по темата на болни от ревматоиден артрит:
1. Изследваните провъзпалителни цитокини интерлевкин-1-алфа, интерлевкин-1-бета, тумор-некротизиращ фактор-алфа, интерлевкин-6, разтворим интерлевкин-6-рацептор и разтворимия рецептор за ИЛ-6;
2. Връзката на намерените концентрации на изследваните цитокини в серума и ставната течност с ревматоидните фактори и HLA-DR4;
3. Връзката между серумната и синовиалната концентрация на цитокините и показателите за общата и локалната активност на РА;
4. Намерените разлики между серумната и синовиалната концентрация на цитокините при серо-положителните и серо-отрицателните болни от РА;
5. Същите разлики в зависимост от степента на рентгеновите промени при РА;
6. Резултатите от изследването за изотиповете ревматоиден фактор в серума и ставната течност на болните с РА;
7. Показателите на клетъчно-медиирания имунитет в периферната кръв и синовиалната течност на болни с РА.
Изследванията са направени на достатъчен брой болни, като основната група е от 42 болни от РА, като при някои серии изследвания (за интерлевкин-1-бета), включени в третия етап на проучването, изследваните болни са с 20 повече. Резултатите са обработени статистически с корелационен анализ.
Тези изследвания са изпълнени на високо ниво с адекватни съвременни методи от 9 научни сътрудници, работещи в Клиниката по ревматология, лабораториите по имунология към Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология и към КЦ по алергология, както и Отделението по кръвопреливане и имуногенетика към „Пирогов“.
Направеното проучване включва резултати с приносен характер в ревматологията. Това важи на първо място за проследените провъзпалителни цитокини в серума и ставната течност на болните от РА – изследване, което се прави за първи път у нас. Самият характер на проучването позволява да се изясни връзката между про-възпалителните цитокини и активността на имунно-обусловения възпалителен процес, корелация с имунологичните показатели (ревматоидни фактори, клетъчни популации на Т- и В-лимфоцити, NK-клетки, баланса на лимфоцитните популации), корелацията със степента на рентгеновите промени в ставите, зависимостта от HLA-DR4 антигените и др. Общата оценка на изпълнението на работната програма е много добра.
Във връзка с резултатите от направените изследвания по темата са направени общо 22 публикации и съобщения, от които 5 обзора по темата. Водещ автор в 20 от тях е д-р Зл. Коларов, което е показател за проявената от него активност при изпълнението на темата. Осемнадесет от тези публикации и съобщения са направени при изпълнението на третия етап на темата.

 

2. По финансовата част
Водената отчетност и наличната документация за направените разходи е безупречна. Финансовият отчет за направените разходи по договорната тема Л-207/92 на обща сума 289 907 лв. е заверена от главния счетоводител и ръководител на БА проф. Хр. Млъчков.

 

3. Критични бележки
Позволявам си да направя забележката за твърде големия брой публикации, което е коствало огромен труд на авторите, но независимо от това то се е отразило на информативната стойност на някои от тях и неизбежно води до повторения. Освен това, от всички тези 22 публикации нито една не е намерила място в чуждестранни реномирани списания, въпреки оригиналните и информативни резултати от тези изследвания и въпреки изнесения доклад на конгреса по ревматология в Холандия. Чест от материала е изнесен на Националния конгрес по имунология и Националната конференция по ревматология у нас. Авторите биха могли да резюмират основните резултати от това проучване в една сериозна публикация, която да предложат на някое от известните ревматологични списания в чужбина. Ще си позволя да направя и препоръката за една по-широка интерпретация на получените данни от проучването в евентуално такава публикация от гледна точка на двата основни типа имунен отговор при (авто)имунното възпаление – тип1 (клетъчно-медииран) с участието на Th1CD4+ и CD8+ клетките от 1 тип, заедно с цитокините Il-1, Il-2, TNF и гама-интерферон и тип 2 (хуморален) с участието на Th2CD4+ и CD8+ клетките от 2 тип, заедно с Il-6 и Il-6-R и ревматоидните фактори.

 

4. Заключение
Отчетът представя проучването след неговия трети етап в завършен вид. Не ми е известно дали авторите ще искат продължение на тези изследвания или ще продължат изследванията си по тази тема с друг проект.

 

8 март 1996 г.

 

Рецензент:
(Проф. Божко Митев Божков, д.м.н.)


« Обратно