Отзиви

ПРОУЧВАНЕ НА КЛАС II HLA АНТИГЕНИ (DR, DQ И DP) ПРИ БОЛНИ ОТ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ (Л-313/93 - НФ „Научни изследвания“ – МОНТ)


Автор: проф. д-р Константин Чернев, д.м.н.

ОЦЕНЯВАНЕ
на изследователски проект по договорна тема на НФ „Научни изследвания“ към МОН – НЕК по медицина No Л-313/93 „Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни“

Научен ръководител на проекта ст. н. с. II ст. д-р Фани Георгиева Мартинова, к.м.н., Отделение по кръвопреливане и инумогенетика, НИСМ „Н. И. Пирогов“

 

I. КОНСТАТИВНА ЧАСТ
За рецензиране е представен окончателният научен и финансов отчет, обобщен доклад на темата и списък с научните публикации, във връзка с проекта.
Проучването е планирано с целта да установи асоциацията на антигените от II клас на HLA системата (DR, DQ, DP) и някои HLA-DRB1 и HLA-DP1/A1 антигенни специфичности и ревматоидния артрит при болни от българската популация, връзката им с основните клинични, лабораторни и рентгенови показатели, характеризиращи активността и агресивността на артрита и ролята им при инициирането и хронифицирането на автоимунната ставна реакция при болестта.
В проучването се изследвани достатъчно голям брой болни – общо 114 болни от ревматоиден артрит, 132 болни от реактивен артрит (синдром на Райтер), 95 болни от псориатичен артрит, 20 болни с активирана остеоартроза на колянната става и контролна група от 160 здрави, неродствени лица от българската популация. Болните са диагностициране, лекувани и проследени в болнични, амбулаторни и диспансерни условия в Клиниката по ревматология на МУ-София. Генетичните проучвания са проведени в Отделението по кръвопреливане и имуногенетика на НИСП „Пирогов“ и в Лабораторията по клинична имунология на ВВМА-София. Резултатите са обработени по специално изготвена компютърна програма чрез алтернативен анализ и Х2 за сравняването на величини за относителен дял, релативният риск при болните е и изчислен чрез формулата на Wolfe.
Обобщеният доклад включва резултатите от следните проучвания по темата:
1. HLA-DR и HLA-DQ антигени при здрави лица от българската популация.
2. HLA-DR и HLA-DQ антигени при болни с активирана остеоартроза на колянната става.
3. HLA-DR4 при болни от ревматоиден артрит.
4. HLA-DR4 опри болни от ревматоиден артрит, реактивен артрит, псориатичен артрит и активирана остеоартроза на колянната става.
5. HLA-DR антигени (1-11) при болни от ревматоиден артрит.
6. HLA-DR антигени (1-7) при болни от ревматоиден артрит, реактивен артрит, псориатичен артрит и активирана остеоартроза на колянната става.
7. HLA-DQ (1, 2, 3 и 7) при болни от ревматоиден артрит.
8. HLA-DP при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни от ревматоиден артрит.
9. HLA-DRB1 (*0401 и *0404) при HLA-DR4-(+) болни от ревматоиден артрит.
10. HLA-DP хаплотипове (DP/A*01 и DPB1/*A02) при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни от ревматоиден артрит.
Изследванията са проведени на високо научно ниво със съвременни генетични методи от 6 високо-квалифицирани научни сътрудници, работещи в Клиниката по ревматология на МУ-София и Отделението по кръвопреливане и имуногенетика на НИСМ „Пирогов“.
Резултатите от проведените проучвания са с приносен характер в ревматологията. Това се отнася в най-голяма степен до изследването на DR и DQ антигените и HLA-DRB1 (*0401 и *0404) и HLA-DP хаплотипове (DP/A*01 и DPB1/*A02) при ревматоиден артрит, които се провеждат за първи път в България. Резултатите от проведеното проучване са със значителна диагностична и прогностична стойност за нуждите на клиничната ревматологична практика при определянето на прогнозата и хода на ревмматоидния артрит, в зависимост от генотипа на дадения болен. Общата оценка на изпълнението на работната програма на колектива по темата е много добра.
Във връзка с проведеното проучване са направени 14 научни публикации, от които 6 са отпечатани, 7 са под печат и 1 е изнесена на Втория всеросийски конгрес по ревматология. Водещ автор в 13 от публикациите е д-р Зл. Коларов, което е показател за проявената от него активност при изпълнението на темата и отразява насоките на научните му интереси. Дванадесет от публикациите са направени при изпълнението на третия етап на темата.

 

II. ОТНОСНО ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НАТЕМАТА
Документацията по темата и отчетността за направените разходи е безупречна. Финансовият отчет за направените разходи по договорна тема Л-313/93 г. е заверен от главния счетоводител и ръководителя на БО.

 

III. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ
В заключение си позволявам да отправя следната критична забележка за доста големия брой публикации, което е коствало огромни усилия и труд на авторите и неизбежно е довело до някои повторения на резултатите и изводите в отделните статии. Въпреки оригиналния и приносен характер на резултатите касаещи българската популация и в известна степен европеидната раса, авторите не са предложили получените от тях данни да бъдат публикувани в чуждестранни списания. Към тях бих отправил препоръката да систематизират и обобщят данните, особено тези за HLA-DRB1 и HLA-DPB1/A1 антигенни специфичности, и да ги предложат за отпечатване в чужди списания.

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият отчет на договорна тема Л-313/93г. отразява третия етап от проучването в неговия завършен вид. Не ми е известно дали авторите ще искат продължение на проведените до момента изследвания или ще ги продължат по тема с друг проект.

 

Резензент:
(проф. д-р Константин Чернев, д.м.н.)


« Обратно