Отзиви

ПРОУЧВАНЕ НА ПАТОГЕНЕТИЧНОТО УЧАСТИЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР ЦИТОКИНОВИ СИСТЕМИ (ЛИГАНДИ, РЕЦЕПТОРИ И АНТАГОНИСТИ) ПРИ СЕРО-ПОЛОФИТЕЛЕН И СЕРО-ОТРИЦАТЕЛЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ И ПРИ АКТИВИРАНА ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА (Л-517/95 - НФ „Научни изследвания – МОНТ)


Автор: проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.
върху отчет по тема Л/517/1995: „Проучване на патогенетичното участие на Интерлевкин-1, Интерлевкин-6, Тумор-некротизиращ фактор-цитокинови системи при сероположителен и сероотрицателен ревматоиден артрит“ с ръководител проф. Йордан Шейтанов, базова организация ДУБ „Св. Ив. Рилски“

 

Темата отначало е планирана по договор за две години, след което в края на 1997 г. е сключено допълнително споразумение за трета финансова година (1998 г.) и финансирана с още 3 000 000 лв. по първоначалния договор се предвиждат 150 000 лв., за първата година плюс 350 000 лв. за втората. Така общата сума е 3 500 000 лв.
Отчетът е представен под названието „Монография“ в размер от 55 стандартни машинописни страници и е онагледен със 17 таблици при литературен обзор от 111 заглавия. Действително материалът е представен подробно и даже наподобява на дисертация с подробно разработения литературен обзор от 16 стр., състоящ се от три части, които дават подробна и полезна информация относно ролята на цитокините ИЛ-1, ИЛ-6 и ТНФ, ИЛ-10 и гама-интерферон, както и за съответните инхибитори.
Проучването е проведено върху 106 болни от ревматоиден артрит, разделени в три групи по признака степен на активност, четири функционални класа и четири стадия според рентгеновата находка. Не са изследвани предварително планираните случаи с активирана остеоартроза поради финансов недостиг за изследване на тази група, така че в отчета тази част от първоначалното заглавие на темата е отпаднала. Направен е подробен и прецизен клиничен статус, стандартни лабораторни изследвания, рентгенови промени и имунологични изследвания, които са целта на работата върху показателите, споменати по-горе чрез комерсиални китове от фирмите Имунотек (Франция) и Ран и Системс (САЩ). Изследван е и ИгМ-ремвматоиден фактор и HLA-DR4 миксроцитотоксичен тест. Собствените резултати са изложени прецизно и компетентно. Получени са следните основни научни резултати:
Получени са собствени данни относно инхибиторите на основните провъзпалителни цитоини (ИЛ-1 рецепторен антагонист, разтворими рецептори на ИЛ-1 и ТНФ).
Получени са данни, които позволяват да се анализира връзката между серумната и синовиалната концентрация на лигандите и инхибиторите на провъзпалителните цитокини с основните клинико-лабораторни показатели при ревматоидния артрит, определящи акивността и агресивността на болестта.
Изяснена е клиничната стойност на всеки един от представителите (лиганди иинхибитори) на цитокиновите системи: ИЛ-1, ИЛ-6 и ТНФ в серума и синовиалната течност на болни от ревматоиден артрит. Това е и основният приложен принос в работата, който може да се използва за диагностични, прогностични, а от тук - и терапевтични цели.
Теоретичен принос представлява и опитът за изясняване на имунните механизми и по-специално ролята на някои медиаторни фактори в патогенезата и прогресията на ревматоидния артрит.
Като имам предвид прецизно извършената и оформена в отчет с претенция за монография работа, направените 12 публикации, от които 5 отпечатани, приети за печат 4 и подготвени за печат 3, следва да приемем, че план-програмата е изпълнена, а отчетът следва да бъде приет с много добра оценка.

 

София, 15 март 1999 г.

 

Рецензент:
Проф. Иван Вълков


« Обратно