Отзиви

РЕЦЕНЗИЯ НА СПРАВОЧНИК „СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА“


Автор: Проф. д-р Йордан Ив. Шейтанов, д.м.н.

Рецензент: Проф. д-р Йордан Ив. Шейтанов“, д.м.н.
Ръководител на Клиника по ревматология при Медицински университет-София

 

Автор на справочника: Д-р Златимир Г. Коларов
Главен асистент в Клиника по ревматология при Медицински университет-София

 

Огромният обем фармакологична информация, постъпваща в България през последните години, предизвиква остра необходимост от нейното организиране, непрекъснато актуализиране, както и от приспособяването й към нуждите на различните категории медицински специалисти и за обучението по специалностите медицина, стоматология и фармация. С оглед на тази потребност съставянето и издаването на помагала от категорията на справочника „Съвременни противомикробни, противовирусни и противопаразитни средства“ е ценен акт на съобразяване с нуждите на медицинското съсловие и неговите бъдещи попълнения.
Практическият справочник позволява бърза справка за основните фармакотерапевтични свойства на известните в момента у нас антибиотици, сулфонамиди, нитрофурани, оксихинолони, хинолони, противотуберкулозни, антисептични и дезинфекциозни средства. Предназначен е за студенти по медицина, стоматология и фармация, за специализанти, но и за практикуващи лекари и стоматолози, както и за среден медицински персонал.
В кондензиран вид се прилагат определение, класифициране на противомикробните, противовирусните и противопаразитните средства, описание на механизма им на действие и принципите на терапията с тях, страничните явление, основните фармакотерапевтични свойства на отделните медикаменти. Представят се 185 препарата – наименование по INN, синоними и опаковка, фармакокинетика, фанмакодинамика, показания, странични и токсични ефекти, противопоказания, дози при възрастни и деца.
Въпреки разколебаването на рецептурната практика в класическия й вид, традиционното обучение в изписване на рецепти остава все така задължителен минимум от професионалното обучение на студентите по медицина, за чието улеснение е представен модел за изписването на всеки препарат в рецепта за възрастен пациент.
Азбучният указател в края на справочника включва всички генерични и търговски наименования на описаните препарат и предлага удобството на лесното откриване на мястото на всеки от тях чрез поредния им номер.
Както отбелязва авторът, наръчникът не може да замести утвърдените учебници и ръководства по фармакология и фармакотерапия при подготовката на студентите за изпит и при необходимостта от подробна за лечението на болните, което не е недостатък на помагалото предвид неговото концептуално предназначение.
Единственото евентуално неудобство при използването на справочника е смесването при изброяването в едно поле на генеричните и търговските имена на препаратите, което може да доведе до объркване при студентите без достатъчна ориентация в тази материя.
Препоръчвам авторът да обмисли още веднъж необходимостта от представянето на отпаднали и нерегистрирани препарати в това кратко по обем издание.
В заключение – поощрявам амбициозните усилия на автора да предложи на българската медицинска аудитория едно богато информативно и прецизно като замисъл и изпълнение фармакологично справочно издание за най-популярната категория препарати.

 

София
21.04.1999 г.

 

Рецензент:
Проф. д-р Й. Шейтанов, д.м.н.


« Обратно