Отзиви

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЛАС II СИСТЕМАТА HLA (DR, DQ, DP) И РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ У ВЪЗРАСТНИ – НАЦИД №266/1998


Автор: ст. н. с. II ст. д-р Йордан Трайков, к.м.н., ръководител на Научно-организационно методична секция при НИСМ „Пирогов“

РЕЦЕНЗИЯ
относно представената науча работа „Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни“ от авторски колектив под ръководството на ст. н. с. II ст. д-р Фани Г. Мартинова, к.м.н. за признаване за монография

 

Рецензент: ст. н. с. II ст. д-р Йордан Трайков, к.м.н., ръководител на Научно-организационно методична секция при НИСМ „Пирогов“

 

Научната разработка е написана на 88 стандартни машинописни страници, онагледена с 57 таблици и с богата литературна справка, включваща 138 заглавия.
Научното проучване е финансирано от Национилния фонд „Научни изследвания“ към МОН и е проведено в Отделението по кръвопреливане и имуногенетика на НИСПМ „Пирогов“ и Клиниката по ревматология на ДУБ „Св. Ив. Рилски“.
Ревматоидният артрит е първото заболяване, за което е доказано, че асоциира с детерминанти на локус D.
Задачите, които си поставя авторският колектив е да:
• изясни честотата на антигените от клас II на HLA системата при здрави лица от българската популация и болни от ревматоиден артрит;
• да установи честотата на мембранната експресия на HLA-DR антигени между болните от ревматоиден артрит и псориатичен артрит;
• да установи връзката между изследваните антигени и антигенни специфичности с основните клинични прояви на съответното заболяване.
Проучването обхваща 598 болни и здрави, 151 болни с РА, 132 болни от РеА, 95 болни от ПсА, 50 болни от ОА и контролна група от 170 клинично здрави лица.
При задълбочения анализ, който правят авторите на представения научен труд стигат до извода, че:
• Изследването на DR4 и Dpb1/*A1 антигени и хаплотипове разширява диагностичните възможности при РА.
• Едновременното носителство на DR4 и 0401/01 и 040102 антигени и 0301/01 – 0402/01, 0401/01 – 0401/01, 0401-0401/02 хаплотипове повишава риска за развитието на РА.
• За нуждите на клиничната медицина практическа стойност има изследването на DP антигени за диагностицирането на РА и диагностично неясните HLA-DR4-(-) артрити, а за теоретичната медицина – изследването на съответните *B1 и *A1 антигенни специфичности и хаплотипове.
Определянето на структурния полиморфизъм на гените, детерминиращи синтезата и експресията на DR*B1/*A1 хаплотипове, на настоящия етап има стойност при фундаменталните проучвания на патогенетичните механизми при ревматоидния артрит.
Считам, че представения за рецензия научен труд има качествата на научната стойност на монография.

 

20.03.1998 г.
София


« Обратно