Отзиви

ПРОУЧВАНЕ НА ПАТОГЕНЕТИЧНОТО УЧАСТИЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР ЦИТОКИНОВИ СИСТЕМИ (ЛИГАНДИ, РЕЦЕПТОРИ И АНТАГОНИСТИ) ПРИ СЕРО-ПОЛОФИТЕЛЕН И СЕРО-ОТРИЦАТЕЛЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ И ПРИ АКТИВИРАНА ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА (Л-517/95 - НФ „Научни изследвания – МОНТ) - от проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.


Автор: проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.
във връзка с отчет по тема Л/517/1995: „Проучване на патогенетичното участие на Интерлевкин-1, Интерлевкин-6, Тумор-некротизиращ фактор-цитокинови системи при сероположителен и сероотрицателен ревматоиден артрит“ с ръководител проф. Йордан Шейтанов, базова организация ДУБ „Св. Ив. Рилски“

 

Темата е финансирана от МОН с обща сума от 3 500 000 лв.
Отчетът е представен под формата на монография и е онагледен със 17 таблици. Литературният обзор включва 111 заглавия. Отчетът започва с литературен обзор от 16 стр. и се състои от три части, които дават подробна и полезна информация относно ролята на цитокините ИЛ-1, ИЛ-6 и ТНФ, ИЛ-10 и гама-интерферон, както и за съответните инхибитори.
Проучването е проведено върху 106 болни от ревматоиден артрит, като случаите са разделени в три групи по признака степен на активност, четири функционални класа и четири стадия според рентгеновата находка. Не са изследвани предварително планираните случаи с активирана остеоартроза поради финансов недостиг за изследване на тази група. По тази причина в отчета тази част от предварителния план за изследвания е отпаднала. Направен е подробен и прецизен клиничен статус, стандартни лабораторни изследвания, рентгенови изследвания. Акцентът е даден върху имунологичните изследвания, които са целта на работата. Използвани са комерсиални китове от фирмите Имунотек (Франция) и Ран и Системс (САЩ). Изследван е и ИгМ-ремвматоиден фактор и HLA-DR4 миксроцитотоксичен тест.
Собствените резултати са изложени прецизно и компетентно. Получени са следните основни научни резултати:

 

1. Изложени са собствени данни относно инхибиторите на основните провъзпалителни цитоини (ИЛ-1 рецепторен антагонист, разтворими рецептори на ИЛ-1 и ТНФ).

 

2. Получени са данни, които позволяват да се анализира връзката между серумната и синовиалната концентрация на лигандите и инхибиторите на провъзпалителните цитокини с основните клинико-лабораторни показатели при ревматоидния артрит, определящи акивността и агресивността на болестта.

 

3. Изяснена е клиничната стойност на всеки един от представителите (лиганди иинхибитори) на цитокиновите системи: ИЛ-1, ИЛ-6 и ТНФ в серума и синовиалната течност на болни от ревматоиден артрит. Това е и основният приложен принос в работата, който може да се използва за диагностични, прогностични и терапевтични цели.

 

Теоретичен принос представлява и опитът за изясняване на имунните механизми и по-специално ролята на някои медиаторни фактори в патогенезата и прогресията на ревматоидния артрит.
Като имам предвид прецизно извършената работа, направените 12 публикации, от които 5 отпечатани, приети за печат 4 и подготвени за печат 3, следва да приемем, че план-програмата е изпълнена при оценка много добра, а финалният документ играещ ролята на отчет е оформен и има качествата на монография.

 

София, 31 май 1999 г.

 

Рецензент:
Проф. Иван Вълков


« Обратно