Отзиви

„Проучване на патогенетичното участие на интерлевкин-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор цитокинови системи (лиганди, рецептори и антагонисти) при серо-положтелен и серо-отрицателен ревматоиден артрит и при активирана остеоартроза“


Автор: Д-р Михалил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

МНЕНИЕ
за изследователски проект „Проучване на патогенетичното участие на интерлевкин-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор цитокинови системи (лиганди, рецептори и антагонисти) при серо-положтелен и серо-отрицателен ревматоиден артрит и при активирана остеоартроза“ с ръководител на проекта проф. д.м.н. Йордан Шейтанов

 

Проектът е посветен на проблем с голямо значение, както от здравна, така и от научна гледна точка. Ревматоидният артрит, както и остеоартрозата са болести, които придобиват все по-голяма относителна тежест в съвременното общество. Въпреки постигнатите успехи, резултатите от предпазните мерки и лечението са далеч от желаните. Постиженията на съвременната имунология разкриват нови пътища в борбата срещу тези болести. Най-много надежди се възлагат на фундаменталните проучвани в областта на цитокините. Ревматологията представлява облагодетелствана област за изследвания от този тип, доколкото може да задоволи основното изискване за изследване на цитокиновите системи – достъп до непосредствено обкръжение на тъканите и клетките, участници в болестния процес – в случая до синовиалната течност. Според съвременните схващания възпалителният процес се ръководи от група провъзпалителни цитокини (споменатите в заглавието) и противопоставящи се фактори – „отронени“ рецептори и конкуренти на цитокините за съответните рецептори върху плазмената мембрана на клетките. В духа на тези схващания, авторите предлагат хипотеза, че съществена характеристика на болестта може да се получи от „цитокиновия индекс“ – съотношението н провъзпалителните цитокини и противопоставящите се фактори в синовиалната среда. Натрупването на данни в тази насока ще позволи получаването на информация за механизмите на болестния процес, за диагностициране на случаи, представляващ се още затруднения, и за по-ефективно и обосновано лечение.
Колективът се състои от сътрудници, които имат значителен опит в диагностицирането и лечението на ревматоидните заболявания, така и в различните изследователски и диагностични методи – и в частност в изследването на цитокини и свързаните с тях фактори. Тяхната компетентност е основание да се очаква получаване на значими резултати от изследването.
Основно затруднение за провеждане на изследването е високата цена на реактивите. Средствата, които разполагат сега, ограничават възможностите на колектива и намаляват значимостта на изводите. Едно допълнително финансиране ще оползотвори в по-голяма степен усилията на колектива като се получат резултати от приносно значение за съвременната медицина.

 

24.09.1996

 

Д-р Михалил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.


« Обратно