Отзиви

Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ревматоиден артрит


Автор: проф. д-р Божко Митев Божков, д.м.н

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Божко Митев Божков, д.м.н., относно представен ръкописен труд „Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ревматоиден артрит“ на колектив д-р Златимир Господинов Коларов, проф. д-р Йордан Иванов Шейтанов, ст.н.с. II ст. Искра Петрова Алтънкова, ст.н.с. II ст. Марта Петрова Балева, ст.н.с. II ст. Фани Георгиева Мартинова и д-р Дора Николова Попова

 

Проучването е планирано със задачата да се проучи влиянието на някои цитокини (интерлевкин-1 и 6, тумор-некротизиращ фактор, гама-интерферон и др.) върху ставния хрущял и тяхната роля в имунолигичното възпаление при ревматоидния артрит, както и връзката на тези промени и някои имунологични показатели (ревматоидни фактори, клетъчни популации) с основния генетичен маркер на ревматоидния артрит – носителството на HLA-DR4.
В обобщен вид проучването включва резултатите, получени от основните изследвания, направени по темата на болни от ревматоиден артрит.
1. Изследване на про-възпалителните цитокини интерлевкин-1-алфа, интерлевкин-1-бета, тумор-некротозиращ фактор-алфа, интерлевкин-6, разтворим интерлевкин-6-рецептор и гама-интерферон в серума и ставната течност на болни от ревматоиден артрит;
2. Връзката на намерените концентрации на изследваните цитокини в серума и ставната течност с ревматоидните фактори и HLA-DR4;
3. Връзката между серумната и синовиалната концентрация на цитокините и показателите за общата и локалната активност на ревматоидния артрит;
4. Намерените разлики между серумната и синовиалнана концентрация на цитокините при сероположителните и сероотрицателните болни от ревматоиден артрит;
5. Същите резултати в зависимост от степента на рентгеновите промени при ревматоидния артрит;
6. Резултатите от изследването за изотиповете на ревматоидния фактор в серума и ставната течност на болните с ревматоиден артрит;
7. Показателите на клетъчно-медиирания имунитет в периферната кръв и синовиалната течност на болни с ревматоиден артрит.
Изследванията са направени на достатъчен брой болни, като основната група е от 42 болни от ревматоиден артрит, като при някои серии изследвания (за интерлевкин-1-бета), включени в третия етап на проучването, изследваните болни са с 20 повече. Проследени са и две групи болни от ревматоиден артрит, при които са изследвани клас-специфичните ревматоидни фактори и основните показатели на клетъчно-медиирания имунитет.
Тези изследвания са изпълнени на високо ниво с адекватни съвременни методи от девет научни сътрудници, работещи в Клиниката по ревматология, лабораториите по имунология към Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология и към КЦ по алергология, както и в Отделението по кръвопреливане и имуногенетика към „Пирогов“.
Направеното проучване включва резултати с приносен характер в ревматологията. Това важи на първо място за проследените про-възпалбителни цитокини в серума и ставната течност на болните от ревматоиден артрит – изследване, което се прави за първи път у нас. Самият характер на проучването позволява да се изясни връзката между про-възпалителните цитокини и активността на имунно-обусловения възпалителен процес, корелацията с имунологичните показатели (ревматоидни фактори, клетъчни популации на Т- и В-лимфоцити, NK-клетки, баланса на лимфоцитните популации), корелацията със степента на рентгеновите промени в ставите, зависимостта от HLA-DR4 антигените и др.
Във връзка с резултатите от направените изследвания по темата са направени значителен брой публикации и съобщения.
Считам, че представеният ръкопис притежава всички необходими качества, за да бъде депозиран в НАЦИД-Централна технологична библиотека като монография.

 

8 май 1998 г.


« Обратно