Отзиви

Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни


Автор: ст.н.с. II ст. д-р Анета Хубенова, к.м.н.

РЕЦЕНЗИЯ
от ст.н.с. II ст. д-р Анета Хубенова, к.м.н. при Секция по остри отравяния и алергология при НИСМ „Пирогов“
относно представения научен труд на тема „Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни“

 

Сред възпалителните ревматични болести ревматоидният артрит е едно от заболяванията с най-ясно изразена асоциация със системата HLA. Първите проучвания са насочени към търсенето на връзка между появата и хода на РА и антигените от клас I на HLA. Подобна връзка не е установена. След тези отрицателни резултати вниманието се насочва към търсенето на връзка между РА и антигените от клас II (D и DR), а в последните години и с новооткритите DQ и DP антигени.
Авторският колектив на представената научна разработка си е поставил за цел да изясни честотата на HLA - DR, DQ и DP антигени и DR и DP антигенни специфичности при РА, връзката им с клиничните, лабораторните и рентгенови показатели на болните и да определи тяхната патогенетична, диагностична и прогностична стойност за определяне активността и агресивността на артрита.
Изследвани са 428 болни, от които: 151 болни от РА, 132 от РеА, 95 от ПсА, 50 от ОА. Резултатите са сравнени с резултатите от контролната група от 170 здрави лица.
Авторите съобщават че честотата на HLA-DR и HLA-DQ антигени при здрави лица от българската популация се доближава до честотата им при здравите от европеидната раса. Честотата им при болните от остеоартроза не се различава съществено от честотата им при здравите от съответната популация. HLA-D антигените предопределят появата на ревматоидния артрит, реактивния артрит и псориатичния артрит. Някои от тях притежават протективен ефект, но не предопределят активността и агресивността на артрита.
Рисковите антигени за развитието на ревматоидния артрит са DR4, DQ2, DP1, DP3, DP10 и DP11 и съответните антигенни специфичности и хаплотипове *0101/02, *0301/01, *0402/01, *1001/02, *1401/02 и DPB1 *0401 DRB1*0404.
Авторите стигат до извова, че при DR4-(-) болни от ревматоиден артрит е уместно да се изследват DR1, DR3, DR5, DR7, DR8, DQ2, DQ7, DP1, DP3, DP10 антигенни специфичности, при DR4-(-) болни от РеА - DR1, DR2, DR3, DR5 и DR7 и при DR4-(-) болни от ПсА - DR1, DR3, и DR7 при определяне риска за здравите да развият съответното заболяване и при диагностицирането на DR4-(-) болни с ранни и диагностично неясни артрити.
Изследването на HLA – клас II антигените, антигенните специфичности и хаплотипове разширява диагностичните възможности при ревматоидния артрит реактивния артрит и псориатичния артрит. Определянето им дава възможност на клинициста да диагностицира ранните, диагностично неясни артрити.
Считам, че представеният научен труд има стойност да бъде признат за монография.

 

20.03.1998 г.
София


« Обратно