Отзиви

ДОКЛАД относно процедурата за избор на професор по ревматология с кандидат доц. Златимир Господинов Коларов, д.м.н.


Автор: Проф. д-р Панайот Цонков Солаков, д.м.н.

ДОКЛАД
Пред Научната комисия по медицински науки – терапевтични специалности при ВАК, относно процедурата за избор на професор по ревматология с кандидат доц. Златимир Господинов Коларов, д.м.н.

 

Докладчик: Проф. д-р Панайот Цонков Солаков, д.м.н.

 

Конкурсът за професор по ревматология е обявен на 12.07.2005 г. с решение на Академичния съдет на МУ-София, като нова хабилитация за нуждите на Катедрата по вътрешни болести. Съобщение за конкурса е отпечатано в ДВ бр. 65/09.08.2005 г. по номенклатурна специалност 03.01.18 за професор в Клиника по ревматология на МБАЛ „Св. Ив. Рилски“. Номенклаурната специалност съответства на предвидения лекционен курс. Справката за аудиторната педагогическа натовареност по учебния план на хабилитираните лица в Клиниката по ревматология обосновава възможността за разкриване на нова професура.
В конкурса като единствен кандидат участва доц. Златимир Господинов Коларов, д.м.н., от Клиниката по ревматология на МБАЛ „Св. Ив. Рилсдки“.
Доц. Злаимир Коларов е роден на 31 май 1954 г. в семейство на лекари. През 1980 г. завършва медицина в София с отличен успех. В продължение на една година е ординатор във вътрешното отделение на болницата в Бяла Слатина. През 1981 г. е избран за асистент, а по-късно за старши и главен асистент последователно в катедрите по пропедевтика на вътрешните болести и по-късно по вътрешни болести към МУ-Пловдив. От началото на 1990 г. е назначен за главен асистент към Клиниката по ревматология в София, а през 2004 г. е избран за доцент в същата клиника, където работи и сега.
Има специалност по вътрешни болести (1985) и кардиоревматология (1988). През 2000 г. е защитил дисертация за „доктор на медицинските науки“.
Член е на Дружеството по ревматология, на Съюза на учените в България, секретар на редколеията на сп. „Ревматология“ и е член на Клуба на лекарите писатели.
В конкурса за професор се представя общо 185 научни труда в това число отпечатани статии в научни списания – 119. От тях 4 са на английски език и 5 в чуждестранни списания. Двадесет и осем от научните трудове са представени като постери и съобщения на научни форуми у нас и в чужбина, повечето от тях в пълен обем.
Научните разработки на доц. Коларов са в следните направления: ревматоиден артрит, други артрити, остеоартроза, системни заболявания на съединителната тъкан, сърдечно-съдови заболявания и др.
Има изчислен личен Impact Factor 1.537. Самостоятелен автор е в 22% от трудовете и първи автор в 43% от тях. отбелязани са у нас 64 цитирания в научни статии, монографии и дисертации.
Защитената през 2000 г. дисертация за д.м.н. е на тема „Клинико-генеични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“. С нея са свързани 65 от научните трудове на кандидата.
Рецензенти на конкурса за професор са: проф. д-р Атанас Борисов Джудрджев, д.м.н., проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н., ст.н.с. I ст. Михаил Левов Огнянов, д.м.н. Представените рецензии изпълва напълно изискванията на ПВАК. Рецензентите нямат съавторства с кандидата и прочетоха лично рецензиите си на заседанието на Специализирания научен съвет.
Най-съществените научно-приложни приноси на кандидата са в областта на:
• изследвания върху HLA специфичностите при ревматичните заболявания
• проучвания върху провъзпалителните цитокини пи ревматичното възпаление
• особености на лимфоцитните субпопулации при ревматичните болести
• диагностична стойност на антителата при колагенозите и възпалителните артропатии.
Доц. Коларов е университетски преподавател от „кариерата“. Преподавателският му стаж е, както следва: асистент по вътрешни болести – 10 години, асистент в Клиниката по ревматология – 13 години и след 2004 г. е доцент по ревматология. Този трудов стаж го характеризира като педагог с голям опит. През 2003/2004 г. е водил лекционен курс за студенти медици и фармацевти – 58 учебни часа, тематични лекции за лекари – 54 часа.
Доц. Златимир Коларов е представил участие в 7 научни и научно-популярни монографии основно в областта на ревматологията. Автор е на 3 художествени книги. През 2001 г. е отличен с награда от Клуба на лекарите писатели.
Като интернист и ревматолог кандидатът е с адекватна за клиничен професор практическа и теоретична подготовка, ползва с признанието на специалистите от страната и с позитивна популярност сред болните и техните близки. Има известност и като писател.
Изборът на Специализирания научен съвет по кардиология, белодробни болести, нефрология, спортна и военна медицина се проведе на заседание, състояло се на 10.02.2006 г. под председателството на проф. Йордан Иванов Шейтанов и в присъствието на рецензентите. Позитивни изказвания в подкрепа на кандидата за професор по ревматология направиха 4 от членовете на съвета. Списъчен състав на СНС е 25, кворум – 17, редуциран кворум – 23, гласували 18, с „да“ – 18 от членовете на съвета.
В заключение убедено приемам, че доцент д-р Златимир Господинов Коларов, д.м.н. притежава напълно необходимите преподавателски качества, клинична подготовка, обществена известност, като е достигнал съществени научно-изследователски постижения и приноси, и препоръчвам на почитаемите членове на Научната комисия по медицински науки – терапевтични специалности да го удостоят с научното звание „професор“.

 

22 март 2006 г.

 

Докладчик:
(Проф. д-р Панайот Цонков Солаков, д.м.н.)


« Обратно