Отзиви

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит - от д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

Автор: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯна дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките на д-р Златимир Коларов на тема: „Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“.   Рецензент: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.   Ревматоидният артрит е обект на особено вним...

Още »

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит - от проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н.

Автор: проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н.на дисертационен труд„Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“на д-р Златимир Господинов Коларов   Представеният за рецензиране дисертационен труд е написан на 207 стандартни машинописни страници, включващи 63 табли...

Още »

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит - от д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

Автор: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

РЕЗЕНЦИЯна дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на д-р Златимир Коларов на тема: „Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“.   Рецензент: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.   Първият въпрос, на който трябва да се отгов...

Още »

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит - проф. д-р Панайот Солаков

Автор: проф. д-р Панайот Солаков

РЕЗЕНЗИЯна дисертационен труд за поучаване на научното звание „доктор на науките“на д-р Златимир Коларов, главен асистент в Клиниката по ревматология, МУ-София   Рецензент: проф. д-р Панайот Солаков, Клиника по ревматология, МФ, Пловдив   Дисертационният труд на д-р Златимир Господинов К...

Още »

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит - Рецензент: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

Автор: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

РЕЗЕНЗИЯна дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на д-р Златимир Коларов на тема: „Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“.   Рецензент: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.   Първият въпрос, на който трябва да се отгов...

Още »

Клинико-генетични и имунолотични проучвания при ревматоидния артрит - Рецензент: проф. д-р Панайот Солаков, д.м.н.

Автор: проф. д-р Панайот Солаков, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯна дисертационния труд „Клинико-генетични и имунолотични проучвания при ревматоидния артрит“ на д-р Златимир Господинов Коларов, гл. асистент в Клиниката по ревматология, МУ-София за получаване научното звание „доктор на науките“   Рецензент: проф. д-р Панайот Солаков, д.м.н., Клиника...

Още »

Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит - от проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н.

Автор: проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот проф. д-р Детелин Михайлов Димов, д.м.н.на дисертационен труд„Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидния артрит“на д-р Златимир Господинов Коларов   Представеният за рецензиране дисертационен труд е написан на 220 стандартни машинописни страници, включващи 67 табли...

Още »

ДОКЛАД по процедурата за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки“ на д-р Златимир Господинов Коларов

Автор: Проф. д-р Илия Николов Бойкинов, д.м.н.

Тема на дис. труд: „Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревматоидзния артрит“.   СНС (без попълване) е провел заседание на 09.06.2000 г. в състав от 19 члена (4 извинително отсъстващи) за защита на дисертационния труд на тема „Клинико-генетични и имунологични проучвания при ревмато...

Още »

ХАБИЛИТАЦИИ ЗА ЗА ПРОФЕСОР - от проф. Атанас Джурджев, д.м.н.

Автор: проф. Атанас Джурджев, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот проф. Атанас Джурджев, д.м.н.началник Клиника по кардиологияв Медицински университет-Пловдивотносно обявения конкурс в Държавен вестник за професор по ревматология за нуждите на МБАЛ „Св. Ив. Рилски“Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 65/09.08.2005 г., стр. 81, и вестник „Сега“, бр...

Още »

ХАБИЛИТАЦИИ ЗА ЗА ПРОФЕСОР - от д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

Автор: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯНа трудовете, представени за конкурса за професор към Клиниката по ревматология към Катедрата по вътрешни болести – Медицински факултет-София (шифър 03.01.18)   Рецензент: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.   Конкурсът е обявен в Държавен вестник на 9 август 2005 г. и в...

Още »