Отзиви

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР И НЯКОИ КЛЕТЪЧНО-ИМУННИ И ХУМОРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ HLA-DR4-(+) И HLA-DR4-(-) БОЛНИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ (Л-207/92 - НФ „Научни изследвания“ – МОНТ)

Автор: Проф. Божко Митев Божков, д.м.н.

ОЦЕНКАна резултатите от изпълнението на изследователски проект по договорна тема No НИ-Л-207/92 на тема „Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ревматоиден артрит“, ръководител проф. Й...

Още »

ПРОУЧВАНЕ НА КЛАС II HLA АНТИГЕНИ (DR, DQ И DP) ПРИ БОЛНИ ОТ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ (Л-313/93 - НФ „Научни изследвания“ – МОНТ)

Автор: проф. д-р Константин Чернев, д.м.н.

ОЦЕНЯВАНЕна изследователски проект по договорна тема на НФ „Научни изследвания“ към МОН – НЕК по медицина No Л-313/93 „Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни“ Научен ръководител на проекта ст. н. с. II ст. д-р Фани Георгиева Мартинова, к.м...

Още »

ПРОУЧВАНЕ НА ПАТОГЕНЕТИЧНОТО УЧАСТИЕ НА ИНТЕРЛЕВКИН-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР ЦИТОКИНОВИ СИСТЕМИ (ЛИГАНДИ, РЕЦЕПТОРИ И АНТАГОНИСТИ) ПРИ СЕРО-ПОЛОФИТЕЛЕН И СЕРО-ОТРИЦАТЕЛЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ И ПРИ АКТИВИРАНА ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА (Л-517/95 - НФ „Научни изследвания – МОНТ)

Автор: проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯот проф. Иван Наков Вълков, д.м.н.върху отчет по тема Л/517/1995: „Проучване на патогенетичното участие на Интерлевкин-1, Интерлевкин-6, Тумор-некротизиращ фактор-цитокинови системи при сероположителен и сероотрицателен ревматоиден артрит“ с ръководител проф. Йордан Шейтанов, базова организа...

Още »

СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА (справочник) (Изд. Център за информация по медицина, 1999)

Автор: проф. д-р Йордан Шейтанов, д.м.н., д-р Марко Марков, д.м.

КРАТКО, УДОБНО И ЛЕСНО ЗА ПОЛЗВАНЕ РЪКОВОДСТВО   СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА (справочник)Автор: Д-р Златимир Коларов (гл. асистент в Клиниката по ревматология на МУ-София)Рецензенти: проф. д-р Йордан Шейтанов, д.м.н., д-р Марко Марков, д.м.Издателство...

Още »

РЕЦЕНЗИЯ НА СПРАВОЧНИК „СЪВРЕМЕННИ ПРОТИВОМИКРОБНИ, ПРОТИВОВИРУСНИ И ПРОТИВОПАРАЗИТНИ СРЕДСТВА“

Автор: Проф. д-р Йордан Ив. Шейтанов, д.м.н.

Рецензент: Проф. д-р Йордан Ив. Шейтанов“, д.м.н.Ръководител на Клиника по ревматология при Медицински университет-София   Автор на справочника: Д-р Златимир Г. КоларовГлавен асистент в Клиника по ревматология при Медицински университет-София   Огромният обем фармакологична информация, п...

Още »

КЛИНИЧНИ, ЛАБОРАТОРНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Изд. КЛМН, 2008)

Автор: проф. М. Балева

РЕЦЕНЗИЯна монография „Клинични, лабораторни и инструментални изследвания“ от проф. д-р Златимир Коларов, дмн   Настоящата монография е справочник, предназначен за студенти и специализанти по медицина, стоматология и фармация. В него са представени основните клинични, лабораторни и инструмента...

Още »

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ - първо издание (Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1997)

Автор: М. Огнянов

РЕЦЕНЗИЯза книгата „Съвременни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит“ (общи положения и конкретни проявления) от Златимир КоларовРецензент: д-р Михаил Л. Огнянов, ст.н.с. I ст., д.м.н.   Предлаганата книга е посветена на един изключително важен проблем на съвременната медицина. Ревмато...

Още »

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРЛЕВКИ-1, ИНТЕРЛЕВКИН-6 И ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР И НЯКОИ КЛЕТЪЧНО-ИМУННИ И ХУМОРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ HLA-DR4-(+) И HLA-DR4-(-) БОЛНИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ – НАЦИД №585/1998

Автор: проф. д-р Тако Андреев Костов, д.м.н.

РЕЦЕНЗИЯОт проф. д-р Тако Андреев Костов, д.м.н., професор по ревматолоия към Клинична база Лозенец, относно представения научен труд на тема „Изследване на интерлевки-1, интерлевкин-6 и тумор-некротизиращ фактор и някои клетъчно-имунни и хуморални показатели при HLA-DR4-(+) и HLA-DR4-(-) болни с ре...

Още »

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КЛАС II СИСТЕМАТА HLA (DR, DQ, DP) И РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ У ВЪЗРАСТНИ – НАЦИД №266/1998

Автор: ст. н. с. II ст. д-р Йордан Трайков, к.м.н., ръководител на Научно-организационно методична секция при НИСМ „Пирогов“

РЕЦЕНЗИЯотносно представената науча работа „Изследване на асоциацията на клас II системата HLA (DR, DQ, DP) и ревматоиден артрит у възрастни“ от авторски колектив под ръководството на ст. н. с. II ст. д-р Фани Г. Мартинова, к.м.н. за признаване за монография   Рецензент: ст. н. с. II ст. д-р Й...

Още »

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ – второ издание (Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1999)

Автор: проф. д-р Йордан Иванов Шейтанов, д.м.н., Ръководител на Клиника по ревматолоия при Медицински университет – София

за монография „Съвременни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит“ (второ преработено и допълнено издание) от Златимир КоларовРецензент: проф. д-р Йордан Иванов Шейтанов, д.м.н., Ръководител на Клиника по ревматолоия при Медицински университет – София След успеха и изчерпването на първото и...

Още »